Mohim përgjegjësie

Mohim përgjegjësie

Faqja e internetit ofrohet mbi bazën "siç është", "si në dispozicion" dhe "me të gjitha gabimet". Në masën më të plotë të lejuar nga ligji, ne nuk bëjmë asnjë përfaqësim apo garanci apo miratim të çfarëdo lloji, të shprehur apo të nënkuptuar, në lidhje me:

Shërbimi; përmbajtja e faqes në internet; përmbajtja e përdoruesit; ose sigurinë e lidhur me transmetimin e informacionit në faqen e internetit. Përveç kësaj, ne hedhim poshtë të gjitha garancitë, të shprehura ose të nënkuptuara, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, garancitë e tregtueshmërisë, përshtatshmërisë për një qëllim të caktuar, mos-shkeljes, titullit, zakonit, tregtisë, kënaqësisë së qetë, integrimit të sistemit dhe lirisë nga kompjuteri virus.

Ne nuk përfaqësojmë ose garantojmë që shërbimi do të jetë pa gabime ose i pandërprerë, se defektet do të korrigjohen ose që shërbimi ose serveri që e bën shërbimin të disponueshëm është i lirë nga çdo komponent i dëmshëm, duke përfshirë, pa kufizim, viruset. Ne nuk bëjmë asnjë përfaqësim ose garanci që informacioni (duke përfshirë çdo udhëzim) në shërbim është i saktë, i plotë ose i dobishëm. Ju e pranoni se përdorimi i faqes në internet është në rrezikun tuaj të vetëm. Ne nuk garantojmë që përdorimi juaj i faqes në internet është i ligjshëm në ndonjë juridiksion të caktuar, dhe ne në mënyrë specifike hedhim poshtë garancitë e tilla. Disa juridiksione kufizojnë ose nuk lejojnë mohimin e garancive të nënkuptuara ose të tjera, kështu që mohimi i mësipërm mund të mos zbatohet për ju në masën që ligji i juridiksionit të tillë është i zbatueshëm për ju dhe këto kushte përdorimi. Duke hyrë ose duke përdorur faqen e internetit, ju përfaqësoni dhe garantoni se aktivitetet tuaja janë të ligjshme në çdo juridiksion ku ju aksesoni ose përdorni shërbimin. Ne nuk mbështesim përmbajtjen dhe në mënyrë specifike nuk heqim dorë nga asnjë përgjegjësi ose detyrim ndaj ndonjë personi ose subjekti për çdo humbje, dëmtim (qoftë aktual, pasues, ndëshkues ose ndryshe), lëndim, pretendim, përgjegjësi ose shkak tjetër veprimi të çdo lloji ose karakteri të bazuar në ose që rezulton nga ndonjë përmbajtje.