Licencimi

PËRFUNDIMI/MODIFIKIMI I LICENCËS DHE OFERTAVE TË SITETIT

Pavarësisht nga çdo dispozitë e këtyre Kushteve të Faqes, Borchelli Skincare rezervon të drejtën, pa njoftim dhe sipas gjykimit të saj, pa ndonjë njoftim ose detyrim ndaj jush, për (a) të ndërpresë licencën tuaj për të përdorur faqen, ose ndonjë pjesë të saj; (b) të bllokojë ose parandalojë aksesin tuaj në të ardhmen dhe përdorimin e të gjithë ose ndonjë pjese të sajtit, përmbajtjes, mbrojtjes ose shërbimeve të sajtit; (c) të ndryshojë, pezullojë ose ndërpresë çdo aspekt të sajtit, përmbajtjes së sajtit, produkteve ose shërbimeve; dhe (d) vendos kufizime në sajtin, përmbajtjen e sajtit,  produktet ose shërbimet.